„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 14. jūlijs
Svētdiena
Anvars, Oskars, Ritvars
+25.7 °C
daļēji mākoņains

Dienas aprūpes centrs ir kā bērnudārzs pieaugušajiem

Kādreizējā bērnudārza ēkā, Arhitektu ielā 21, Daugavpils Sociālā dienesta struktūrvienība Dienas aprūpes centrs personām ar garīga rakstura traucējumiem nu jau 20 gadus sniedz sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem, kuras dzīvo Daugavpilī. Kopš 2018. gada centra telpās ir pieejams arī jauns pakalpojums -- specializētas darbnīcas, kas tapušas deinstitucionalizācijas projekta ietvaros. Lai gūtu plašāku ieskatu centra darbībā, “Latgales Laiks” aicināja uz sarunu sociālo darbinieci Annu Plisku.

* Kā darbojas centrs?

-- Centrs klientiem sniedz palīdzību pašaprūpē atbilstoši nepieciešamībai un sociālo rehabilitāciju atbilstoši izstrādātajām sociālās rehabilitācijas programmām. Centrā klientiem tiek organizēta divreizēja ēdināšana -- brokastis un pusdienas. Klientiem ar funkcionāliem traucējumiem un/vai kuri nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu ir iespēja izmantot specializēta autotransporta pakalpojumu, pārvietojoties no dzīvesvietas un atpakaļ, ka arī sociālā darbinieka, psihologa un fizioterapeita konsultācijas atbilstoši nepieciešamībai.

Pakalpojums centrā tiek piedāvāts piecas dienas nedēļā no pl. 8.00 līdz 17.00. No rīta klienti ierodas centrā, pēc brokastīm notiek nodarbības grupās. Pēc tam seko pusdienas un atpūta un nodarbošanās pēc interesēm. Bieži vien centra klienti apmeklē dažādus pilsētas pasākumus -- izstādes, koncertus, muzejus.

Klientiem ļoti patīk darboties darbnīcās, daiļrades un mākslas studijā, patīk zīmēt, pīt pērles, dziedāt, doties izbraukuma ekskursijās, piedalīties aktivitātēs svaigā gaisā, kā arī sporta pasākumos.

Mākslas paviljonā notiek floristikas nodarbības, kas apvienotas ar fitoterapiju un smaržu terapiju.

Dienas aprūpes centrs ir sava veida bērnudārzs pieaugušajiem, jo mūsu klienti, lai arī jau ir pieauguši, savā attīstībā viņi vēl ir bērni.

Centrs ir liels atspaids arī tā klientu tuviniekiem un radiniekiem, jo daži vecāki šajā laikā var strādāt algotu darbu vai atpūsties, jo daudzu klientu vecāki jau ir pensionāri.

* Kas var saņemt centra pakalpojumus?

-- Centra pakalpojumu var saņemt pieaugušas personas ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma. Centra sociālās rehabilitācijas un sociālās aprūpes pakalpojuma saņēmēju skaits periodiski svārstās. Centra klientu faktisko skaitu ietekmē vairāki faktori, piemēram, klientu nodarbinātība, veselības stāvoklis un vecāku sociālais statuss.

Centrā klienti tiek pieņemti ar medicīniskām izziņām un psihiatra atzinumu, ka klientam nav noteiktu kontrindikāciju un viņš drīkst atrasties Dienas aprūpes centrā un nav bīstams apkārtējiem.

* Kādus pakalpojumus centrs piedāvā klientiem?

-- Vasarā centrā darbojas virziens “Atpūta plus”. Pārsvarā tā ir brīvā laika pavadīšana, dažādu objektu apmeklēšana un pastaigas svaigā gaisā, izklaides un atpūtas aktivitātes un pasākumi. Vasaras laikā klientiem bieži vien tiek organizētas arī izbraukuma ekskursijas. Centra klienti ir apmeklējuši Rīgas zooloģisko dārzu, Rundāles pili, viesojušies Jēkabpilī, apmeklējuši daudzus tūrisma objektus Latgalē. Iepriekš vasaras mēnešos klientiem sanāca vidēji trīs izbraukuma ekskursijas. Diemžēl “Covid-19” izplatības dēļ visi lielie izbraukumi un pasākumi pagaidām ir atcelti.

Lai dažādotu klientiem ikdienu, ievērojot visus norādījumus, tiek plānoti nelieli grupu izbraukumi ar sociālā dienesta transportu.

Centrā darbojas dažādi sociālās rehabilitācijas programmu virzieni, tostarp virtuve, dzīves pieredze, apkārtējā vide un komunikācija, rokdarbi, datornodarbības, radošās, mākslas un mūzikas nodarbības. Šo nodarbību mērķis ir attīstīt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem sociālās, darba un funkcionālās prasmes, veicināt viņu integrāciju sabiedrībā, apgūt prasmes plānot un organizēt savu brīvo laiku, mācīt sadarboties un savstarpēji pozitīvi komunicēt, disciplinēt un uzticēties, nodrošināt centra klientiem iespēju būt patstāvīgiem ikdienas dzīvē, veicinot un motivējot viņus iesaistīties nodarbībās.

Savus paštaisītos darbus centra klienti parasti realizēja labdarības tirdziņos, kurus organizējam pirms Lieldienām un Ziemassvētkiem.

* Kādi speciālisti strādā centrā?

-- Centrā strādā sociālā darba speciālisti ar profesionālo izglītību sociālajā jomā: sociālais darbinieks, sociālais rehabilitētājs, sociālās aprūpētājas, aprūpētājas, kā arī psihologs, fizioterapeits, mūzikas nodarbību vadītājs, kokapstrādes darbnīcas speciālists, floristikas/šūšanas darbnīcas speciālists.

Visiem speciālistiem ir atbilstoša profesionālā izglītība, kā arī darbiniekiem ir iespēja periodiski paaugstināt savu profesionālo kvalifikāciju, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās. Centrā darbojas arī daiļrades un mākslas studija. Kopumā centra kolektīvā ir 18 darbinieki.

Centra sociālā darba speciālistu profesionālā darbība ir virzīta uz klientu sociālās funkcionēšanas spēju attīstīšanu, atjaunošanu, uzlabošanu un/vai uzturēšanu līdz tādai pakāpei, lai sagatavotu personu ar garīga rakstura traucējumiem patstāvīgai dzīvei.

Sociālā darba speciālisti centrā strādā ne tikai ar centra klientiem, bet arī ar viņu vecākiem un aizbildņiem, sniedzot konsultācijas klientiem un viņu vecākiem dažādos jautājumos. Savukārt psihologs sniedz psiholoģisko atbalstu un konsultē par savstarpējām attiecībām cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

* Cik klienti patlaban saņem centra pakalpojumus?

-- Centru apmeklē dažādi klienti. Kopumā dažādus pakalpojumus centrā patlaban saņem ap 60 tā klientu, kam pārsvarā trūkst darba, sociālo, sadzīves un pašapkalpošanās iemaņu.

Šeit katram klientam atbilstoši viņa spējām tiek piedāvāti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kas paredz jaunu spēju un iemaņu attīstīšanu. Centrā ir arī tādi klienti, kas saņem tikai aprūpes pakalpojumu, jo panākt pozitīvu dinamiku viņu attīstībā ir gana sarežģīti. Tāpēc cenšamies uzturēt viņu prasmes vismaz esošajā līmenī, lai viņi tās nezaudētu.

* Kādi attīstības projekti ir īstenoti centrā?

-- Savstarpēji sadarbojoties ar Sociālā dienesta speciālistu komandu un citiem speciālistiem, 2018. gadā Dienas aprūpes centrā personām ar garīga rakstura traucējumiem tika atvērts jauns pakalpojums “Specializētās darbnīcas”. Deinstitucionalizācijas projekta ietvaros tika izstrādāts un īstenots arī Dienas centra teritorijas labiekārtošanas projekts.

Specializētās darbnīcas ir institūcija, kas dienas laikā nodrošina sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kas nodrošina prasmes veicinošas aktivitātes, sociālo prasmju attīstību un speciālistu atbalstu personām ar garīga rakstura traucējumiem.

2020. gadā Eiropas Savienības struktūrfondu atbalstītajā projektā tika labiekārtota arī centram piegulošā teritorija un veikts specializēto darbnīcu telpu remonts. Pateicoties centra dalībai deinstitucionalizācijas projektā, ievērojami paplašinājās klientu sociālās rehabilitācijas iespējas, ir pieejams jauns specializēto darbnīcu pakalpojums, jaunas brīvā laika pavadīšanas iespējas un jaunas aktivitātes klientiem svaigā gaisā. Turklāt, saskaņā ar Daugavpils pilsētas domes pieņemto lēmumu, no 2021. gada centra pakalpojums ir bez maksas visiem klientiem. Tas dod iespēju tālākai centra attīstībai un sociālo pakalpojumu sniegšanas iespēju paplašināšanai.

* Kādu iespaidu uz centra darbību ir atstājusi “Covid-19” izplatība?

-- Kopš pagājušā gada centrs pakalpojumu sniedz ierobežoti, to nesaņem visi klienti. Kādu laiku centrs bija slēgts un visi tā klienti atradās mājās.

Sakarā ar nepieciešamību ievērot distancēšanos, patlaban centrā ir noteikts klientu skaits, kāds šeit vienlaicīgi drīkst uzturēties. Līdz ar to klienti tiek dalīti mazākās grupās un apmeklē centru pamīšus -- divas nedēļas viena grupa, divas -- otra. Diemžēl centrs nevar pieņemt jaunus klientus, jo to pagaidām neļauj gan telpu ietilpība, gan arī epidemioloģiskā situācija.

Ļoti svarīgi, lai cilvēki ar īpašām vajadzībām un viņu ģimenes locekļi nejustos pamesti novārtā ar savām problēmām un justu valsts, pašvaldības un sabiedrības atbalstu. Lielākajā daļā centra klientu ģimeņu ir uzlabojusies sociālā situācija, jo vecāki un aizbildņi var mierīgi strādāt, nodarboties ar mājsaimniecību un dzīvot pilnvērtīgu dzīvi. Šīs pakalpojums Daugavpilī ir ļoti nepieciešams un pieprasīts.

Dienas atbalsta centra mērķis ir mazināt invaliditātes izraisītās sekas, dienas laikā nodrošinot sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, sociālo, sadzīves un pašapkalpošanās prasmju un iemaņu attīstīšanu un brīvā laika pavadīšanas iespējas personām ar garīga rakstura traucējumiem. Centrs veicina personu ar garīgas rakstura traucējumiem dzīvošanu ārpus stacionāra, tādejādi sniedzot atbalstu arī katra klienta ģimenei.