APSTIPRINU
SIA „LATGALES LAIKS”
valdes locekle I.Valpētere
25.05.2018.

Ar jēdzienu “Apmeklētājs” SIA „LATGALES LAIKS” privātuma politikas ietvaros, tiek saprasts datu subjekts Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulas 2016/679 “par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti” izpratnē.

Privātuma politikas mērķis ir sniegt fiziskajai personai (datu subjektam) informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un apstrādes termiņu datu iegūšanas laikā un apstrādājot datu subjekta personas datus.

Pārzinis un tā kontaktinformācija

1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA „LATGALES LAIKS” (turpmāk - LATGALES LAIKS), vienotais reģistrācijas Nr. 41503004556, juridiskā adrese Saules iela 71B, Daugavpils, LV-5401, LATGALES LAIKS biroja administratore tel.: +371 65422134; +371 65425781, oficiālā e-pasta adrese: info@latgaleslaiks.lv.

2. LATGALES LAIKS kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: info@latgaleslaiks.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LATGALES LAIKS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu par personas datu apstrādi. Pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu var iesniegt saskaņā ar 24. punktu.

Datu aizsardzības speciālists

3. LATGALES LAIKS datu aizsardzības speciālists ir Marika Derjabo. Kontaktinformācija, datu aizsardzības jautājumos tel. 654-25781, e-pasta adrese marika@latgaleslaiks.lv. Izmantojot šo kontaktinformāciju vai vēršoties LATGALES LAIKS juridiskajā adresē, var uzdot jautājumu un saņemt konsultācijas par personas datu apstrādi.

Dokumenta piemērošanas sfēra

4. Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (datu subjekts); identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. Personas datu kategorijas ir personas identifikācijas dati, personas kontaktinformācija, fotogrāfijas, attēli un ieraksti no videonovērošanas kamerām.

5. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

 • fiziskajām personām – klientiem, abonentiem, iedzīvotājiem, un citiem redakcijas pakalpojumu saņēmējiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem), kā arī trešajām personām, kuras saistībā ar pakalpojumu sniegšanu fiziskai personai saņem vai nodod LATGALES LAIKS jebkādu informāciju.
 • LATGALES LAIKS redakcijas apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz, kuriem tiek veikta videonovērošana).
 • LATGALES LAIKS uzturēto interneta mājaslapu un mobilo lietotņu apmeklētājiem (turpmāk – Apmeklētājs)

6. LATGALES LAIKS rūpējas par Apmeklētāju privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Apmeklētāju tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem - Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Eiropas Parlamenta un padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (Regula) un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

7. Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē Apmeklētājs sniedz personas datus LATGALES LAIKS (interneta mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās LATGALES LAIKS sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

8. Attiecībā uz specifiskiem datu apstrādes veidiem (piemēram, sīkdatņu apstrādi u.c.), vidi, nolūkiem var tikt noteikti papildus, specifiski noteikumi, par ko Apmeklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus LATGALES LAIKS.

Personas datu apstrādes nolūki

9. LATGALES LAIKS apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:
  • klienta identificēšanai;
  • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
  • pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
  • pakalpojuma lietošanas veicināšanai;
  • pakalpojumu reklamēšanai un izplatīšanai;
  • klientu apkalpošanai;
  • iebildumu izskatīšanai un apstrādei;
  • abonentu, klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai, apmierinātības mērījumiem;
  • norēķinu administrēšanai;
  • parādu atgūšanai un piedziņai;
  • mājaslapu un mobilo aplikāciju  uzturēšanai un darbības uzlabošanai.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Apmeklētājs tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datu LATGALES LAIKS.

Personas datu apstrādes tiesiskais pamats

10. LATGALES LAIKS apstrādā Apmeklētāja personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc Datu subjekta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei - lai izpildītu LATGALES LAIKS saistošajos normatīvajos aktos noteiktos pienākumus;
 • saskaņā ar Apmeklētāja - datu subjekta piekrišanu;
 • leģitīmās (likumiskās) interesēs - lai realizētu no LATGALES LAIKS un Apmeklētāja starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas LATGALES LAIKS leģitīmās (likumīgās) intereses.

11. LATGALES LAIKS leģitīmās (likumiskās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Apmeklētāja identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt iedzīvotāju apkalpošanu;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai darbībai (t.sk., veikt Apmeklētāja saistību izpildes novērtējumu pakalpojumu sniegšanas un līguma izpildes laikā);
 • saglabāt Apmeklētāja pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot uz LATGALES LAIKS tālruni, interneta mājas lapā un pašapkalpošanās vidē;
 • analizēt LATGALES LAIKS mājaslapu, saistītās interneta vietnes, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;
 • administrēt Apmeklētāja kontus LATGALES LAIKS mājaslapās, saistītās interneta vietnēs;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • veikt darbības Apmeklētāju noturēšanai;
 • segmentēt Apmeklētāju datu bāzi pakalpojumu efektīvākai nodrošināšana;
 • reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt finanšu uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt efektīvus LATGALES LAIKS pārvaldības procesus;
 • pilnveidot pakalpojumu sniegšanas efektivitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

Personas datu apstrāde

12. LATGALES LAIKS apstrādā Apmeklētāja datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LATGALES LAIKS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus.

13. LATGALES LAIKS attiecībā uz Apmeklētāju var veikt automatizētu lēmumu pieņemšanu. Apmeklētājs par šādām LATGALES LAIKS darbībām tiek informēts atsevišķi saskaņā ar normatīvajiem aktiem. Apmeklētājs var iebilst automatizētu lēmumu pieņemšanai saskaņā ar tiesību aktiem, tomēr apzinoties, ka atsevišķos gadījumos tas var ierobežot Apmeklētājam tiesības izmantot atsevišķas viņam potenciāli pieejamās iespējas (piemēram, saņemt komerciālus piedāvājumus).

14. Automatizētu lēmumu pieņemšana, kas Apmeklētājam rada tiesiskās sekas (piemēram, Apmeklētāja neizpildītas finansiālas saistības), var tikt apstrīdēta normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

15. Apstrādājot Apmeklētāja personas datus informācijas sistēmās, LATGALES LAIKS var pilnvarot datu apstrādes operatorus (apstrādātājus) šo funkciju īstenošanai noslēdzot ar apstrādātājiem attiecīgus līgumus.

16. LATGALES LAIKS pilnvarotiem datu apstrādātājiem ir jānodrošina personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpilde, saskaņā ar LATGALES LAIKS norādījumiem un tiesību aktiem, cita starpā neizmantojot personas datus citos nolūkos.

Personas datu aizsardzība

17. LATGALES LAIKS aizsargā Apmeklētāju datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un LATGALES LAIKS saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot šādus drošības pasākumus:

 • Datu šifrēšanu, pārraidot datus (SSL šifrēšana);
 • Ugunsmūri;
 • Ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas;
 • Citus aizsardzības pasākumus atbilstoši aktuālajām tehnikas attīstības iespējām.

Personas datu saņēmēju kategorijas

18. LATGALES LAIKS neizpauž trešajām personām Apmeklētāja personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas (funkciju izpildes) un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, tajā skaitā, informāciju par saņemtajiem pakalpojumiem, ierakstus no videokamerām telpās, pie ēkām, publicitātes foto no pasākumiem, datus par WiFi izmantošanu LATGALES LAIKS telpās, vai citiem pakalpojumiem, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu uzdevumu vai ar likumu deleģētu funkciju izpildei, LATGALES LAIKS tiesisko interešu aizsardzību (piemēram, tiesībsargājošajām institūcijām, lai atgūtu radītos zaudējumus);
 • saskaņā ar Apmeklētāja skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos LATGALES LAIKS likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi šīs LATGALES LAIKS likumīgās intereses.

Trešo valstu subjektu piekļuve personas datiem

19. Atsevišķos gadījumos, ievērojot normatīvo aktu prasības, Apmeklētāju personu datiem piekļūst trešajās valstīs (tas ir, valstīs ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas) esoši izstrādātāji vai pakalpojumu nodrošinātāji (Regulas izpratnē - nosūtīšana uz trešajām valstīm) datu apstrādātāja (operatora) statusā.

20. Šādos gadījumos LATGALES LAIKS nodrošina normatīvajos aktos noteiktās procedūras personas datu apstrādes un aizsardzības līmeņa, kas līdzvērtīgs ar Regulu noteiktajam, nodrošināšanai.

Personas datu glabāšanas ilgums

21. LATGALES LAIKS glabā un apstrādā Apmeklētāja personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Apmeklētāju noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā LATGALES LAIKS vai Apmeklētājs var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • pagājis viens mēnesis, kopš attiecīgā videoieraksta uzsākšanas brīža.
 • kamēr ir spēkā Apmeklētāja piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

22. Pēc tam, kad 21. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

23. Apmeklētajam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

24. Apmeklētāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir arī tiesības pieprasīt LATGALES LAIKS piekļuvi saviem personas datiem, kā arī pieprasīt LATGALES LAIKS veikt to papildināšanu, labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz Apmeklētāju, vai tiesības iebilst pret apstrādi (tajā skaitā pret personas datu apstrādi, kas veikta pamatojoties uz LATGALES LAIKS leģitīmajām (likumīgajām) interesēm), kā arī tiesības uz datu pārnesamību. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no LATGALES LAIKS pienākumiem, kas tai ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, un kuri tiek veikti sabiedrības interesēs.

25. Apmeklētājs var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu:

 • rakstveida formā klātienē LATGALES LAIKS juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • elektroniskā pasta veidā, parakstot ar drošu elektronisko parakstu;

26. Saņemot Apmeklētāja pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, LATGALES LAIKS pārliecinās par Apmeklētāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to normatīvajos aktos noteiktajā laika posmā.

27. LATGALES LAIKS atbildi Apmeklētajam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē vai elektroniskā pastā, pēc iespējas ņemot vērā Apmeklētāja norādīto atbildes saņemšanas veidu.

28. LATGALES LAIKS nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Apmeklētājs iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Apmeklētājam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē - Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

29. Apmeklētājs piekrišanu personas datu apstrādei, kuras tiesiskais pamats ir piekrišana (piemēram, individuāli sagatavota e-pasta vēstule u.c.), var dot klātienē LATGALES LAIKS vai elektroniski.

30. Personas datu kategoriju saraksts ar datiem, kas var tikt apstrādāti saskaņā ar Apmeklētāja piekrišanu un citiem tiesiskajiem pamatiem, ir pieejams 4. punktā.

31. Apmeklētājam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, tas ir klātienē LATGALES LAIKS vai elektroniski interneta vidē tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

32. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Apmeklētāja piekrišana bija spēkā.

33. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Saziņa ar Apmeklētāju

34. LATGALES LAIKS veic saziņu ar Apmeklētāju, izmantojot Apmeklētāja norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi).

Mājaslapas apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde

35. LATGALES LAIKS mājaslapu var izmantot sīkdatnes. Sīkdatnes var atstāt uz lietotāja iekārtas sīkfailus, lai ātrāk ielādētu lapas saturu nākamā apmeklējuma reizē. Sīkdatnes netiek izmantotas fizisku personu datu apstrādei un pakalpojumu reklamēšanai.

36. LATGALES LAIKS mājaslapā var tikt ievietotas saites uz trešo personu interneta mājaslapām, kurām ir savi lietošanas un personas datu aizsardzības noteikumi, par ko LATGALES LAIKS nenes atbildību.

Citi noteikumi

37. LATGALES LAIKS ir tiesības veikt papildinājumus Privātuma politikā, padarot pieejamu Abonentiem tā aktuālo versiju, to ievietojot LATGALES LAIKS mājaslapā.