APSTIPRINU:
SIA „Latgales Laiks’”
valdes locekle
Iveta Valpētere
____________
Rīkojums Nr.8 no
13.03.2017.

Laikraksta SIA „Latgales Laiks’’ žurnālistu
ĒTIKAS KODEKSS

1. Vispārīgie principi

1.1. Vārda un preses brīvība ir būtisks demokrātijas priekšnosacījums. Brīva un neatkarīga prese, kā arī interneta medijs ir cilvēktiesību ievērošanas un sabiedrības demokrātiskās attīstības garanti.

1.2. „Latgales Laiks” žurnālists aizstāv vārda un preses brīvību, nepakļaujas nekādai ietekmei, kas ierobežo brīvu informācijas plūsmu vai traucē atklātas debates par jebkuru sabiedrībai nozīmīgu jautājumu.

1.3. „Latgales Laika” žurnālists gādā, lai sabiedrība saņemtu pilnu informāciju par procesiem un notikumiem, iestājas par daudzpusīgu viedokļu apmaiņu, analītisku un kritisku nostāju  pret  politisko, ekonomisko un tiesu varu,  aizstāvot sabiedrības un indivīda tiesības.

2. Žurnālista uzdevumi

2.1. Žurnālista galvenais uzdevums ir sniegt sabiedrībai patiesu un pārbaudītu informāciju.

2.2. Faktu izklāstam žurnālista veidotajā saturā jābūt objektīvam, skaidram, bez falsifikācijas vai maldināšanas, brīvam no jebkādiem žurnālista aizspriedumiem vai personiskajiem viedokļiem.

2.3. Žurnālists gādā par viedokļu daudzveidību, arī tad, ja viedokļi šķiet pašam nepieņemami, dod iespēju izteikt viedokli tām personām vai organizāciju pārstāvjiem, kuru rīcība vai teiktais iztirzāta publikācijā.

2.4. Žurnālists respektē rakstā minēto personu vēlmi izlasīt materiālu pirms tā publicēšanas, taču patur tiesības nemainīt materiālu izklāstu, stilu un nesvītrot minētos patiesos faktus.

2.4. Ziņas, fotogrāfijas, video un audio ierakstus, un dokumentus žurnālisti vāc un izmanto tikai savu profesionālo pienākumu pildīšanai.

2.5. Žurnālists nesniedz sabiedrisko attiecību pakalpojumus, vienmēr nodala reklāmu no ziņām un analītikas.

2.6. Žurnālists atturas no cilvēka etniskās izcelsmes, tautības, profesijas, politiskās pārliecības, reliģisko uzskatu vai seksuālās orientācijas pieminēšanas, ja šīm detaļām nav nozīmes attiecīgajā kontekstā, it sevišķi, ja šādu faktu pieminēšana var šķist aizskaroša.

2.7. Žurnālists izvairās no nepamatotas iejaukšanās cilvēku privātajā dzīvē un neizplata informāciju, kura ietekmē cilvēka reputāciju, neļaujot viņam aizstāvēties.

2.8. Žurnālists ir personiski atbildīgs par sniegto informāciju un tās interpretāciju.

2.9. Žurnālists nekavējoties un pilnībā izlabo savas kļūdas.


3. Žurnālista attiecības ar informācijas avotiem

3.1. Žurnālists publikācijā neatklāj informācijas avotu bez tā piekrišanas.

3.2. Atsaucoties uz anonīmo avotu, žurnālists uzņemas atbildību par informācijas patiesumu un iespēju robežās paskaidro anonimitātes iemeslu.

3.3. Žurnālista pienākums ir pārbaudīt avotu sniegto informāciju.

3.4. Saskarē ar informācijas avotiem žurnālista pienākums ir sevi identificēt. Izņēmumi pieļaujami, ja sabiedrībai svarīga informācija nav iegūstama citā veidā vai tiek veikti žurnālistiski eksperimenti.

4. Žurnālistu darba neatkarība

4.1. Žurnālists nevar būt politisko partiju biedrs, ne arī kandidēt valsts vai pašvaldību vēlēšanās.

4.2. Žurnālists neiesaistās organizācijās, kas var traucēt profesionālo pienākumu veikšanai vai kompromitēt viņu.

4.3. Žurnālists nepieņem samaksu, dāvanas, pakalpojumus, priviliģētu apiešanos vai citus labumus atlīdzībā par mediju satura veidošanu no personām, kas nav viņa darba devējs.

4.4. Žurnālistam ir jāatsakās no tāda materiāla veidošanas, kas rada interešu konfliktu attiecībās ar indivīdiem, politiskām, ekonomiskām un citām interešu grupām.

4.5. Žurnālists nesadarbojas ar citiem tieši konkurējošiem plašsaziņas līdzekļiem.

5. Žurnālistu savstarpējās attiecības

5.1. Domstarpību gadījumus žurnālisti risina profesionāli godīgā diskusijā.

5.2. Žurnālisti atbalsta cits citu, ja politiskās vai ekonomiskās varas pārstāvji cenšas ietekmēt redakcijas darbu.

5.3. Žurnālisti ciena viens otra darbu, nepieļauj plaģiātu un vienmēr norāda, ja tiek citēts cita medija saturs.

6. Ētikas kodeksa uzraudzības mehānisms

6.1. Atrodoties darba attiecībās vai stājoties darbā SIA „Latgales Laiks” reportiera, galvenā redaktora ( t.sk., pienākumu izpildītāja) vai galvenā redaktora vietnieka amatā, žurnālists paraksta Ētikas kodeksu, tādējādi apliecinot, ka apņemas to ievērot.

6.2.  Ja žurnālistam jau ir saistošs žurnālistu profesionālās arodorganizācijas Ētikas kodekss, „Latgales Laika” Ētikas kodekss nav jāparaksta.

6.3. „Latgales Laika” Ētikas kodekss nav juridiski saistošs, tas ir profesionāļu brīvprātīgi pieņemts ētiskās uzvedības normu apkopojums.

6.4. Ētikas kodeksa pārkāpumus koleģiāli izskata galvenais redaktors, galvena redaktora vietnieks un izdevējs, SIA „Latgales Laiks” valdes loceklis, nepieciešamības gadījumā balstoties saistošajā likumdošanā.

7. Saistošā likumdošana 

7.1. LR Likums „Par presi un citiem masu informācijas līdzekļiem” attēlotā redakcijā no
14.02.2014. –… spēkā esošs.

7.2. LR Likums „Autortiesību likums” attēlotā redakcijā no 31.12.2014. - ... spēkā esošs.

7.3. LR „Priekšvēlēšanu aģitācijas likums” attēlotā redakcijā no 15.07.2016. - ... spēkā esošs.

7.4. LR „Darba likums” attēlotā redakcijā no 09.06.2016.-... spēkā esošs.