Mūs lasa Daugavpils, Ilūkstes, Preiļu, Krāslavas, Dagdas, Aglonas, Līvānu un citās pilsētās un novados
2023. gada 4. decembris
Pirmdiena
Baiba, Barba, Barbara
-4.9 °C
apmācies

Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs sniedz pakalpojumus vairāk nekā 430 NVO

Dienvidlatgales nevalstisko organizāciju (NVO) atbalsta centrs biedrību un nodibinājumu reformas rezultātā 2004. gada augustā tika reģistrēts biedrību un nodibinājumu reģistrā, taču dažādos statusos tas darbojas kopš 1998. gada. Kopš 2006. gada tas savu darbību ir izvērtis visā Latgales teritorijā. Lai iegūtu plašāku informāciju par Dienvidlatgales NVO centra pēdējā laika aktivitātēm, “Latgales Laiks” aicināja uz sarunu Oskaru Zuģicki, kurš nevalstiskajā sektorā darbojas jau teju 25 gadus, tostarp desmit gadus koordinē centra darbību.

-- Dienvidlatgales NVO atbalsta centra misija ir veicināt Latgalē pilsoniskas sabiedrības attīstību un līdzdalību. Centrs mērķtiecīgi darbojas, lai kļūtu par vadošo pilsonisko kompetenču centru Latgalē, kurā tiek koncentrētas un koptas pilsoniskai sabiedrībai nepieciešamās zināšanas, prasmes un attieksmes. Šobrīd Dienvidlatgales NVO atbalsta centram ir cieša sadarbība ar aptuveni 115 reģiona nevaldības organizācijām, savukārt pakalpojumi tiek sniegti vairāk nekā 430 NVO.

Katras NVO darbības pamatā ir cilvēki. Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs savas pastāvēšanas 23 gados kopā pulcējis daudzus Latvijas pilsoniskās sabiedrības saimē pazīstamus cilvēkus. Arī šobrīd tajā strādā un kā biedri darbojas daudzi Latgalē pazīstami savas jomas līderi.

Mana pēdējo gadu darba pieredze bijusi cieši saistīta ar izglītības, kultūras, jaunatnes lietu un NVO sektora attīstību Latgalē. Sadarbībā ar dažādiem partneriem Eiropas Savienībā, Latvijas valsts pārvaldes institūcijās, pašvaldībās un NVO sektorā esam iesaistījušies neskaitāmu pasākumu rīkošanā gan reģionālā un valsts, gan arī starptautiskā mērogā.

Dienvidlatgales NVO atbalsta centra aktivitāte devusi iespēju īstenot daudzus reģionālus un iedzīvotājiem nozīmīgus projektus. Stiprinot sadarbību ar valsts pārvaldi, citu valstu vēstniecībām un dažādām donororganizācijām, reģiona NVO sektora attīstībai esam piesaistījuši ievērojamus finanšu līdzekļus to attīstībai.

 

IR SVARĪGI VEICINĀT JAUNIEŠU VISPUSĪGU ATTĪSTĪBU

Laika gaitā organizācija daudz mācījusies un mainījusies. Veidojot ciešu sadarbību ar dažādiem partneriem, tai skaitā Kultūras ministriju, Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā, “British Council Latvia”, Sabiedrības integrācijas fondu, ārvalstu vēstniecībām, Latgales plānošanas reģionu un pašvaldībām, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ik gadu īstenojis neskaitāmus reģionālus projektus vides izglītības, kultūras, mazākumtautību, veselības veicināšanas un citās jomās.

Apzinoties Latgales iedzīvotāju ierobežotās iespējas, viņu salīdzinoši zemo pilsonisko līdzdalību sabiedriskajos procesos un novērtējot viņu vēlmi līdzdarboties savas dzīves kvalitātes uzlabošanā, biedrība jau vēsturiski izvirzījusi sev vairākas mērķgrupas, īpaši izceļot jauniešus. Ir svarīgi veicināt jauniešu vispusīgu attīstību, izmantojot mūsdienīgas pieejas un nacionālos un starptautiskos instrumentus.

Kā piemērus var minēt dažādus pasākumus un akcijas. Sadarbībā ar vairāk nekā 18 organizācijām 2020. gadā Daugavpilī tika noorganizēts “Latgales skolēnu pašpārvalžu forums”, kurā piedalījās 230 dalībnieki no 68 mācību iestādēm. Šoruden jauniešu forumi notika jau gan Daugavpilī, gan Rēzeknē. Savukārt šopavasar, lai Līvānu novada vismazākajos iedzīvotājos radītu izpratni par vēlēšanām, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs īstenoja Latvijā nebijušu bērnu un jauniešu akciju “EjamVisiBalsot”, kurā piedalījās ap 450 dalībnieku.

 

MĒS PAŠI VEIDOJAM SABIEDRĪBU, KURĀ DZĪVOJAM

Latgales sabiedrība ir aizvien labāk informēta un izglītota, tāpēc vēlas, lai tās viedoklis tiktu uzklausīts un ņemts vērā. Mēs strādājam pie kvalitatīva dialoga izveides ar publisko pārvaldi un citiem lēmumu pieņēmējiem, veidojot labvēlīgu vidi stiprai, aktīvai un zinošai pilsoniskai sabiedrībai. Svarīga ir spēja cieņpilni sarunāties, izteikt savu viedokli, argumentēt un diskutēt par sabiedrībai svarīgiem jautājumiem.

Lai veidotu konstruktīvu sadarbību starp reģiona NVO sektoru un pašvaldībām, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs jau 2006. gadā iniciēja Latgales plānošanas reģiona un Latgales NVO sadarbības memoranda izveidi, kuru šobrīd parakstījušas 98 biedrības un nodibinājumi no visām pašvaldību teritorijām. Tas ir nozīmīgs NVO sektora un valsts pārvaldes sadarbības mehānisms Latgalē.

Latgales pašvaldības aizvien vairāk sāk intensīvi domāt par iedzīvotāju iesaisti lēmumu pieņemšanā un NVO atbalstīšanā. Tiek ieguldīts liels darbs, lai veidotu pašvaldības darbiniekos izpratni par to, ko īsti nozīmē sadarbība ar iedzīvotājiem un pilsoniskas sabiedrības aktivitātes. Līdz ar to Latgalē kļūst aizvien vairāk pozitīvu stāstu. Veidojas un attīstās iedzīvotāju kopienas, dažviet tiek veidotas koprades telpas, kā arī ar dažādiem atbalsta mehānismiem tiek stiprināta iedzīvotāja darbība.

Nākotnē plānots pilnveidot esošās pašvaldību NVO atbalsta programmas, piemērojot tās NVO sektora dažādībai, interesēm un aktualitātēm. Tāpat plānots pilnveidot aktīvo iedzīvotāju, kopienu, nevaldības organizāciju informatīvo un konsultatīvo atbalstu.

 

ARĪ BEZ LIELIEM LĪDZEKĻIEM VAR PAVEIKT IEVĒROJAMUS DARBUS

Kopš 2014. gada Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs ar Kultūras ministrijas atbalstu īstenoja atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu pilsoniskās sabiedrības attīstības un starpkultūru dialoga jomā Latgalē. Programmas piecos gados biedrība atbalstīja 95 biedrību projektus, kuru aktivitātēs ik gadu tika iesaistīti tūkstošiem reģiona iedzīvotāju.

Liekot lietā savu uzkrāto pieredzi pilsoniskas sabiedrības attīstības jautājumos un projektu administrēšanā, reģionālo pārklājumu un vadītāju personīgās prasmes, veicināt sistēmiskas pārmaiņas Latvijas pilsoniskajā sabiedrībā, Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs kopā ar sešām pieredzes bagātām Latvijas pilsoniskās sabiedrības organizācijām kopš 2019. gada decembra veic EEZ/Norvēģijas finanšu instrumentu programmas “Aktīvo iedzīvotāju fonds” administratora lomu Latvijā, administrējot tam paredzētos 8,5 miljonus eiro.

Ar dažādu konkursu starpniecību “Aktīvo iedzīvotāju fonds” jau šobrīd atbalstījis vairāk nekā 100 Latvijas nevaldības organizācijas, tai skaitā 12 -- Latgalē. Priecājamies, ka informējot un konsultējot Latgales NVO, to izaugsmei esam palīdzējuši piesaistīt teju 600 000 eiro. Arī šobrīd Fondā noris nozīmīgs darbs, tā padomē tiek apstiprināti konkursu uzvarētāji, bet ikviena NVO tiek aicināta iesniegt kapacitātes projektu pieteikumus līdz 20 000 eiro šobrīd izsludinātajā konkursā.

Varbūt dažs labs vēl, iespējams, nav dzirdējis par Dienvidlatgales NVO atbalsta centru, taču pašreizējās iespējas ļauj pasaulei strauji mainīties un centrs var iedot “iespēju atslēgas”.

Patlaban Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs piedāvā: konsultācijas par juridiskiem jautājumiem, projektu rakstīšanu un vadību, līdzekļu piesaisti, organizāciju dibināšanu, sabiedriskajām attiecībām;
iespēju izmantot: tehniskos pakalpojumus, bibliotēku, datu bāzes, internetu; iknedēļas informācijas apmaiņu starp indivīdiem un dažādām organizācijām -- NVO, pašvaldībām, NVO atbalsta centriem, masu medijiem latviešu valodā; dažāda veida seminārus, konferences un citus izglītojošus un informatīvus pasākumus NVO līderiem, aktīvistiem un citiem interesentiem; atrast sadarbības partnerus vietējā, reģionālā un starptautiskā līmenī; kā arī darba grupu un koalīciju veidošanu Daugavpils un Krāslavas rajona NVO nozīmīgu jautājumu risināšanai; informāciju par fondiem, programmām, projektu konkursiem, semināriem.