„Latgales Laiks” iznāk latviešu un krievu valodās visā Dienvidlatgalē un Sēlijā, „Latgales Laiks” latviešu valodā aptver Daugavpils pilsētu, Augšdaugavas novadu un apkārtējos novadus un pilsētas.
2024. gada 27. februāris
Otrdiena
Andra, Līva, Līvija
+6.4 °C
apmācies

Turpinās Preiļu 2. vidusskolas pakāpenisku reorganizāciju par pamatskolu

Publicitātes bildes

Izvērtējot jūnija sākumā no Preiļu novada iedzīvotājiem un Preiļu 2. vidusskolas audzēkņu vecākiem saņemto kolektīvo iesniegumu (602 paraksti) ar iebildumiem par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu no 2025. gada 1. septembra, pašvaldībā tomēr nolemts turpināt minētās mācību iestādes pakāpenisku reorganizāciju par pamatskolu.

Preiļu novada pašvaldībā “Latgales Laiku” informēja, ka šī gada februārī Preiļu novada domes sēdē pašvaldības deputāti pieņēma lēmumu par Preiļu 2. vidusskolas un Riebiņu vidusskolas pakāpenisku pārveidi par pamatskolām --  izglītības pakāpes maiņa sāksies šogad un turpināsies turpmākos divos gados. Respektīvi šī gada 1. septembrī minētajās mācību iestādēs netiks atvērtas 10. klases, bet no 2025. gada 1. septembra tās turpinās darbu kā pamatskolas.

Jūnija sākumā Preiļu novada pašvaldībā tika saņemts iesniegums ar iebildumiem par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju par pamatskolu. Iesniegumā tā autori norādīja četrus viņu ieskatā nozīmīgus apstākļus, kas nav ņemti vērā, pieņemot lēmumu par Preiļu 2. vidusskolas reorganizāciju.

Provizoriski var apgalvot, ka 2023./2024. gadā Preiļu 2. vidusskolā tiktu nokomplektēta 10. klase, jo 11 no 9. klases skolēniem izteikuši vēlmi turpināt mācības vidusskolā, arī citu novada skolu audzēkņi izrādījuši interesi par izglītības apguvi Preiļu 2. vidusskolas 10. klasē. Turklāt skola ir akreditēta līdz 2028. gadam, tā darbojas, ievērojot normatīvos aktus izglītības jomā, īsteno izglītības programmu divus virzienus.

Iesniedzēji uzskata, ka mācības Aglonas vidusskolā izvēlēsies neliels skolēnu skaits, jo būtisks faktors ir attālums līdz mācību iestādei. Skolēni un vecāki apsver iespēju mācīties citu pašvaldību skolās, jo arī Preiļos esošā Rīgas Tūrisma un radošās industrijas tehnikuma Preiļu struktūrvienība nepiedāvā aktuālas profesijas, īpaši zēniem.


Jūnija beigās Preiļu novada dome nolēma uzdot Preiļu novada Izglītības pārvaldei triju mēnešu laikā sniegt pārskatu par kolektīvā iesnieguma virzību.

Preiļu novada Izglītības pārvalde ziņo, ka pēc Preiļu 2. vidusskolas 9. klases pabeigšanas seši absolventi izvēlējušies mācības turpināt Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā, astoņi absolventi -- Rīgas Tūrisma un radošo industriju tehnikuma Preiļu struktūrvienībā, seši absolventi -- citās profesionālās izglītības iestādēs, bet viens mācības neturpinās. Mācības citu pašvaldību vispārizglītojošās skolās turpināt nav izvēlējies neviens skolēns. Seši skolēni izvēlējušies profesionālās izglītības iestādes ārpus novada viņiem saistošās programmās. Tādējādi iesniegumā minētās prognozes piepildījušās daļēji, jo 14 skolēni turpina mācības Preiļos. Kopā vispārējās izglītības vidusskolās Preiļu novadā šajā mācību gadā sāka 197 audzēkņi: Riebiņu vidusskolā -- 30, Preiļu 2. vidusskolā -- 34, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijā -- 96 un Aglonas vidusskolā -- 37.

Kritēriji un kārtība, kādā valsts piedalās vispārējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksas finansēšanā vidējās izglītības pakāpē paredz arī kvalitātes kritēriju ievērošanu. No 2020. gada 1. augusta līdz 2025. gada 31. jūlijam centralizēto eksāmenu rezultātu indeksam jābūt 40% vai lielākam. Noslēdzot 2021./2022. mācību gadu, Preiļu 2. vidusskolai šis rādītājs bija 31,45%.

Ņemot vērā pieaugušās prasības vidējās izglītības ieguvē, vidusskolā paliks mācīties spējīgākie un talantīgākie audzēkņi. Pārējiem jauniešiem jāizskata iespēja apgūt profesiju un mācīties profesionālās izglītības mācību iestādēs, kas dod iespēju iegūt arī vidusskolas izglītību.

Ja 2021./2022. mācību gadā absolventi atestātu par vidējās izglītības programmas apgūšanu varēja iegūt katrā centralizētajā eksāmenā saņemot vērtējumu vismaz 5%, tad 2023. gada rādītājam bija jābūt 10% vai lielākam, savukārt 2024. gadā -- 15% vai lielākam. Lai iegūtu atestātu par vispārējo vidējo izglītību, skolēniem jākārto trīs centralizētie eksāmeni vismaz optimālajā mācību satura apguves līmenī latviešu valodā, matemātikā un svešvalodā (angļu, vācu vai franču), kā arī vismaz divi centralizētie eksāmeni augstākajā mācību satura apguves līmenī.

Preiļu novada pašvaldība atgādina, ka lēmums par skolas reorganizāciju pieņemts ar mērķi saglabāt vismaz divas vidusskolas novadā, ievērojot nosacījumus, ka tās atrodas attālināti viena no otras un izglītojamo piesaistei šīm skolām ir dienesta viesnīca.

Saskaņā ar attiecīgajiem Ministru kabineta noteikumiem vidusskolā minimāli pieļaujamais izglītojamo skaits vidējās izglītības klašu grupās administratīvajos centros (izņemot valstspilsētas) ir 90 izglītojamie, bet reģionos ārpus administratīvajiem centriem -- 40 izglītojamie. Jaunajā mācību modelī vidusskolai ir jānodrošina un jāpiedāvā vismaz divi kursu komplekti (izvēles grozi) ar padziļinātajiem kursiem, kur reāli dažādus komplektus var veidot un finansēt 2023./2024. mācību gadā, ja klasē ir vismaz 20 skolēni.

Tā kā lēmuma atcelšanai nav likumīga pamata, Preiļu novada domes kārtējā sēdē kolektīvajā iesniegumā izteiktais lūgums par vidusskolas statusa saglabāšanu Preiļu 2. vidusskolai tika noraidīts.